Система за управление на складови стопанства StoreIT за “Sentronic”

Кратко представяне на клиента

Sentronic е фирма от 1993 година за оптични уреди и съоръжения за следене и измерване на химични и биологични данни. Фирмата е разположена в Дрезден, Германия и развива дейността си в два сектора – Спектроскопия и Сензори. Докато първият е ориентиран основно към фармацевтичната, химичната и хранителната промишленост, вторият е насочен по-скоро към масовия потребител, като основният им продукт е смарт оптични сензори.

Цели на проекта

Главната цел на проекта е пълна автоматизация на складовите и производствените процеси, което да позволи ефективно и умело използване на суровините и ресурсите, пълна проследимост на готовия продукт до крайния клиент, оптимизиране на дейността на потребителите на системата и прозрачност на данните при изготвяне на справки и журнали.

Предизвикателствата

Реализацията на проекта изисква синхронизация на много нива и с различни системи, които клиентът използва при извършване на дейността си:

  • Създаване, разпределение и настройка на вътрешните стокови групи по видове и автоматично генериране на артикул код по специален алгоритъм, състоящ се от префикс, суфикс и вътрешна част в зависимост от определени фактори (дата на въвеждане, място в склада, вариант, релийз) и число за проверка.
  • Създаване на рецептури за производство, които да са варианти (един и същ артикул с или без различни модули) и релийзи (нова серия на всички дотук създадени варианти + основния). Затруднението идва от персонализирането на всяка рецептура и създаването на уникални номера за всеки вариант, съответно релийз, като отново има изведен алгоритъм за генериране на номерата им.

Описание на проекта

За реализиране на проекта се използва стандартната WMS система StoreIT като се адаптира към складовите и производствените дейности на Sentronic. Проектът обхваща следните модули и функционалности:

  • Прием на продукти, части за производство, техническо оборудване и опаковъчни материали с поръчки за доставка, въведени в системата
  • Складиране на продукти, части за производство техническо оборудване и опаковъчни материали в съответните складови зони с функционалност за автоматично търсене на складови места по зададени критерии
  • Организиране на дейностите по производство и управление на поточните линии, с взимане под внимание на конкретно избраната рецептура и стокова група, към която принадлежи артикула и заприходяване на стоката в съответно избраната складова зона или област, отговаряща на стоковата му група
  • Опаковане и палетизиране на готовата продукция в края производствената линия
  • Подготовка за изпращане на клиентски поръчки с функционалност за окомплектоване на цели единични или смесени палети

Реализацията

Проектът стартира с обсъждане на задание и създаване на работна спецификация през юни месец 2019 година и е въведен в експлоатация продуктивно при клиента Sentronic през април месец 2020 година.