Система за
управление на склад StoreIT

Внедряване в рамките на 3 месеца от подписване на договора
Включена в цената интеграция с ERP системата на клиента
Управление на транспортните задачи и оптимизация на маршрутите
Внедряване в рамките на разумен бюджет
Платформено независима система
Поддържане на различни собственици на стоката в един склад и фактуриране на складови услуги
Минимизиране на първоначалната инвестиция чрез възможност за ползване на системата като облачна услуга

Ние ще се свържем с Вас


Име и Фамилия
Имейл адрес
Телефонен номер

Общи характеристики на StoreIT

WEB базиран интерфейс
Мобилни приложения (handheld устройства, терминали за кари)
Пълна функционалност за различни собственици
или наематели на складовите площи, вкл. фактуриране на разходите за обслужване
Платформено независима: различни операционни системи (Linux, Windows) и бази данни (MySql, PostgreSQL, MS SQL Server, ORACLE, и др.)
Мобилното приложение поддържа Android и Windows.
Топология на склада
Типове складови места
Структура на склада: склад, област зона и място
Генериране на складовите места
Графично изобразяване на местата
и съдържането им
Основни данни
Стокови групи
Артикули
Рецептури и комплекти
Партньори (Клиенти, Доставчици)
Методи на доставка
Типове товароносители
Типове транспортни средства
Транспортни средства
Мерни единици
Цени и ценообразуване
Начини на плащане
Валути
Управление на складови наличности
Товароносители: подреждане един върху друг
Наличности: складиране с или без товароносител
Наличности: складиране с или без товароносител
Товароносители-функции за обра6отка: Печат на етикети; Преместване в склада чрез мобилно приложение; Препакетиране чрез мобилно приложение; Информация през мобилно приложение;
Инвентаризация: Създаване на задания за инвентаризация; Обработка с мобилно приложение; Остойностяване, контрол, проверка;
Управпение на партиди
Следене на амбалаж
Управление на транспорта
Създаване на свързани транспорти
Обработка на транспортни задания: чрез технически роботизирани системи; чрез мобилно приложение;
Система за управление на кари: основни данни на транспортните средства; следене на местоположението им в реално време; разпределение на транспортните задания според работната зона и местоположението на карите;
Доставки
Поръчки за доставка
Календар на очакваните доставки
Контрол на доставките
Подготовка на стоката за складиране
Складиране
Продажби
Продажби и резервиране на количества
Изписване през мобилно приложение: единично задание (един клиент); Задание за паралелно изписване (няколко клиента) – групиране по подобие на маршрутите
Опаковане
Товарене и експедиция
Комисиониране
Човек към стоката
Стоката към човека
Подходи за оптимизация при изписването: Multi order picking; Позоново изписване с консолидация; Pick by Voice; Pick by Light
Производство
Рецептури
Производствени линии
Производствени задания: автоматично калкулиране на компоненти и подраздели от рецептyра
Опаковане на готовата продукция
Разход на компоненти
Многостъпални производствени задания
Администрация на системата
Функционални блокове
Управление на ролите
Управление на потребителите
Собственици на стоката в склада (наематепи)
Технически интерфейси (стандартно)
ERP-Интеграция в реално време: Основни данни; Покупки; Продажби; Производствени задания; Складови наличности; Инвентаризация;
Интеграция с роботизирани складови системи
Изписване от склада с технология Pick by Light
Мото интерфейс за управление на кари

IFD Инженеринг ООД предлага консултации за презентиране, анализиране и установяване на нужната персонализация на системата за управпение на склад StoreIT за Вашия бизнес. Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация.